ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε, διέπονται από τις διατάξεις:
και υπόκεινται στους περιορισμούς που αυτές ορίζουν.
Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων, γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για λογαριασμό και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) , με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου .
Ο δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. copyright © 2016
Επικοινωνία
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και έχει ελεγχθεί σε φυλλομετρητή Internet Explorer.