ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 13 ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679:
Δικαίωμα ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων


Ταυτότητα και Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Το ΕΚΔΔΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με αποστολή:
 • την πιστοποιημένη επιμόρφωση του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • τη δημιουργία επιτελικών στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και
 • τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς 211 & Θράκης 2, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@ekdd.gr.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι αμιγώς συμβουλευτικός και έγκειται στη διαμεσολάβηση μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΕΚΔΔΑ) και των υποκειμένων των δεδομένων.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΕΚΔΔΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, συναφή και πρόσφορα για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, όπως προδιαγράφονται στην κείμενη νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του (π.δ. 57/2007, ΦΕΚ 59 Α΄ και π.δ. 105/2018, ΦΕΚ 203 Α΄).

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων») , το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος») και το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση»), καθώς και το άρθρο 27 («Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης») του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α΄).

Ειδικότερα, το ΕΚΔΔΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με σκοπό:
 • την αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή της αίτησής σας για ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ),
 • τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων σας και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας κατόπιν συνέντευξης από αρμόδια επιτροπή,
 • την επιλογή σας για την ανάθεση διδακτικών και λοιπών καθηκόντων (π.χ. σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση τελικών εργασιών σπουδαστών ΕΣΔΔΑ),
 • την αξιολόγηση του διδακτικού έργου σας από τους επιμορφωνόμενους και τους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ και τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝΕΠ και του προγράμματος σπουδών της ΕΣΔΔΑ,
 • την καταβολή της προβλεπόμενης νόμιμης αποζημίωσης, σε περίπτωση ανάθεσης διδακτικών και λοιπών καθηκόντων και
 • την τήρηση του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) και την έκδοση των συναφών βεβαιώσεων (π.χ. ένταξης στο Μητρώο, παροχής διδακτικού έργου), με βάση τα τηρούμενα στοιχεία.
Επίσης, το ΕΚΔΔΑ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, τηρώντας τις εγγυήσεις που θέτει το άρθρο 89 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 30 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019.

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Για τα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) στα οποία ανατίθενται διδακτικά και λοιπά καθήκοντα έναντι αποζημίωσης, τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ) διαβιβάζονται στις αρμόδιες οικονομικές και φορολογικές αρχές (Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Taxisnet).

Για τα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) που αιτούνται τη χρήση υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας) διαβιβάζονται στον εκάστοτε ανάδοχο της οικείας σύμβασης. Μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του αναδόχου υπογράφεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο (Εκτελούντα την Επεξεργασία) απέναντι στο ΕΚΔΔΑ (Υπεύθυνο Επεξεργασίας).

Πρόθεση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό:

Το ΕΚΔΔΑ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΕΚΔΔΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την υλοποίηση ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ – άρθρο 33 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε και λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ – άρθρο 34 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και το ΕΚΔΔΑ δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) – Διαδρομή: Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας.

Ασφάλεια – προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΕΚΔΔΑ δεσμεύεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν να διέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και να υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που οι τελευταίες ορίζουν. Ειδικότερα: Το ΕΚΔΔΑ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε βάσεις δεδομένων εγκατεστημένες σε εξυπηρετητές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που χρησιμοποιεί το ΕΚΔΔΑ. Το ΕΚΔΔΑ εφαρμόζει μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων και λαμβάνει μέτρα για την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για την εκχώρηση δικαιωμάτων και εξουσιοδοτήσεων σε κάθε χρήστη σε τεχνικό επίπεδο.Τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στις βάσεις δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μέλη του προσωπικού του ΕΚΔΔΑ έχουν πρόσβαση μόνο στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Τυχόν φυσικό αρχείο τηρείται υπό την ευθύνη των υπαλλήλων της κατά περίπτωση αρμόδιας οργανικής μονάδας του ΕΚΔΔΑ.

Το ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί την πολιτική για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να προσαρμόζει την ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.ekdd.gr.