ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΆρθρο 13 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679:

Δικαίωμα ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων


Ταυτότητα και Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Το ΕΚΔΔΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με αποστολή τη δημιουργία επιτελικού χαρακτήρα στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, που στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, μετά την αποφοίτησή τους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ, που αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, διενεργείται διαγωνισμός υπό την ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ).
Δικτυακός τόπος: www.ekdd.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς 211 & Θράκης 2, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: esdda@ekdd.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@ekdd.gr.
Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι αμιγώς συμβουλευτικός και έγκειται στη διαμεσολάβηση μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΕΚΔΔΑ) και των υποκειμένων των δεδομένων.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που, ως υποψήφιοι του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, καλείστε να γνωστοποιήσετε προς την ΚΕΕ, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση συμμετοχής, περιλαμβάνουν:
 • στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ΑΦΜ),
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου οικίας, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • στοιχεία εκπαίδευσης (βασικός τίτλος σπουδών, εκπαιδευτικό ίδρυμα, ημερομηνία κτήσης ή αναγνώρισης Ισοτιμίας από τον Αρμόδιο Φορέα, ανώτερος τίτλος σπουδών),
 • ιδιότητα (ιδιώτης ή δημόσιος υπάλληλος),
 • στοιχεία Δημόσιας Υπηρεσίας (στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α φέρει ήδη τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα) και
 • δεδομένα υγείας (στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α ανήκει στην κατηγορία των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
Ο σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στην άσκηση από την ΚΕΕ των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη. Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ («συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση») και το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ («εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας») του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.

Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα υγείας), ο σκοπός της επεξεργασίας συνίσταται στη διαπίστωση της αδυναμίας συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων, προκειμένου να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη. Η νομική βάση της επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ζ΄ («λόγοι ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει του δικαίου της ΕΕ ή κράτους - μέλους») του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.

Το ΕΚΔΔΑ δύναται να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας που εμπίπτουν στην αποστολή του, τηρώντας τις εγγυήσεις που θέτει το άρθρο 89 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της ΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2019 (ΦΕΚ 1620 Β΄), τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του Εισαγωγικού Διαγωνισμού αναρτώνται στο δικτυακό τόπο www.ekdd.gr. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων που αναρτώνται, εμφαίνεται μόνον ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται σε καθένα υποψήφιο με την υποβολή της αίτησής του.

Η πράξη της ΚΕΕ, με την οποία κυρώνεται οριστικά ο πίνακας εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ, ανά Τμήμα Εξειδίκευσης, αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Το ΕΚΔΔΑ δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δικαστικές αρχές, προκειμένου για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Πρόθεση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό:

Το ΕΚΔΔΑ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της ΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015 (ΦΕΚ 1594 Β΄), το ελάχιστο χρονικό διάστημα τήρησης των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του οριστικού πίνακα εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ, μετά την παρέλευση του οποίου επιτρέπεται η καταστροφή των αιτήσεων συμμετοχής και των γραπτών δοκιμίων/απαντητικών φύλλων των αποτυχόντων/ουσών υποψηφίων, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την περαιτέρω διατήρησή τους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:


 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): : Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της ΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015 (ΦΕΚ 1594 Β΄), ειδικά το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά δοκίμιά τους ασκείται μόνο με επίδειξη και πάντως μετά τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωσή τους, όταν αυτά είναι ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και το ΕΚΔΔΑ δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο και το ΕΚΔΔΑ δύναται να αρνηθεί το αίτημα για εναντίωση, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) – Διαδρομή: Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας.
Το ΕΚΔΔΑ δεσμεύεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν να διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και εφαρμοστικός νόμος 4624/2019, ΦΕΚ 137 Α΄) και να υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που οι τελευταίες ορίζουν. Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.