ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 13 ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679:

Δικαίωμα ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων


Ταυτότητα και Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) . Το ΕΚΔΔΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με αποστολή:
 • την πιστοποιημένη επιμόρφωση του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • τη δημιουργία επιτελικών στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και
 • τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς 211 & Θράκης 2, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@ekdd.gr.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι αμιγώς συμβουλευτικός και έγκειται στη διαμεσολάβηση μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΕΚΔΔΑ) και των υποκειμένων των δεδομένων.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΕΚΔΔΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, συναφή και πρόσφορα για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, όπως προδιαγράφονται στην κείμενη νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του (π.δ. 57/2007, ΦΕΚ 59 Α΄ και π.δ. 105/2018, ΦΕΚ 203 Α΄).

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση») και το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας»), καθώς και το άρθρο 5 («Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς») του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α΄).

Ειδικότερα, το ΕΚΔΔΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με σκοπό:
 • την εγγραφή σας στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής Σε Επιμορφωτικά Προγράμματα», την αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής σας από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και την επιλογή σας σε προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ και
 • την τήρηση του επιμορφωτικού ιστορικού σας και την έκδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης και παρακολούθησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχατε.
Το ΕΚΔΔΑ δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας που εμπίπτουν στην αποστολή του, τηρώντας τις εγγυήσεις που θέτει το άρθρο 89 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 30 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019.

Το ΕΚΔΔΑ, ως Δικαιούχος Πράξεων του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020», συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άμεσα ωφελούμενων που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ, στο πλαίσιο εφαρμογής του «Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014 - 2020» (άρθρο 54 του ν. 4314/2014, ΦΕΚ 265 Α΄), με σκοπό την εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων (δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων), τη διενέργεια ερευνών - αξιολογήσεων και την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) . Στην περίπτωση αυτή:
 • το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων επέχει θέση «Υπεύθυνου επεξεργασίας» και το ΕΚΔΔΑ επέχει θέση «Εκτελούντος την επεξεργασία» » (άρθρο 236 του ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70 Α΄, δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρο 54Α του ν. 4314/2014),
 • η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ζ΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («λόγοι ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει του δικαίου της ΕΕ ή κράτους - μέλους») και το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ι΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 («στατιστικοί σκοποί βάσει του δικαίου της ΕΕ ή κράτους - μέλους») και το άρθρο 22 παρ. 2 στοιχ. α΄ του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 («λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος»),
 • το ΕΚΔΔΑ ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και
 • το ΕΚΔΔΑ διαβιβάζει τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση και την ικανοποίησή τους, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Πρόσβαση, μέσω εξουσιοδοτημένων/πιστοποιημένων χρηστών, στο επιμορφωτικό ιστορικό των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ, παρέχεται και στις αρμόδιες για ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού οργανικές μονάδες των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν οι επιμορφωνόμενοι υπάλληλοι.

Για τους επιλεγέντες δημοσίους υπαλλήλους που αιτούνται τη χρήση υπηρεσιών διαμονής και διατροφής, τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο) διαβιβάζονται στον εκάστοτε ανάδοχο της οικείας σύμβασης. Μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του αναδόχου υπογράφεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο (Εκτελούντα την Επεξεργασία) απέναντι στο ΕΚΔΔΑ (Υπεύθυνο Επεξεργασίας).

Πρόθεση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό:

Το ΕΚΔΔΑ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΕΚΔΔΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την υλοποίηση ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ – άρθρο 33 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε και λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ – άρθρο 34 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και το ΕΚΔΔΑ δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ – άρθρο 35 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019): : Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο και το ΕΚΔΔΑ δύναται να απορρίψει το αίτημα για εναντίωση, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) – Διαδρομή: Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας.

Ασφάλεια – προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΕΚΔΔΑ δεσμεύεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν να διέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και να υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που οι τελευταίες ορίζουν. Ειδικότερα:
Το ΕΚΔΔΑ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε βάσεις δεδομένων εγκατεστημένες σε εξυπηρετητές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που χρησιμοποιεί το ΕΚΔΔΑ. Το ΕΚΔΔΑ εφαρμόζει μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων και λαμβάνει μέτρα για την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για την εκχώρηση δικαιωμάτων και εξουσιοδοτήσεων σε κάθε χρήστη σε τεχνικό επίπεδο. Τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στις βάσεις δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μέλη του προσωπικού του ΕΚΔΔΑ έχουν πρόσβαση μόνο στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Τυχόν φυσικό αρχείο τηρείται υπό την ευθύνη των υπαλλήλων της κατά περίπτωση αρμόδιας οργανικής μονάδας του ΕΚΔΔΑ.

Το ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί την πολιτική για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να προσαρμόζει την ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.ekdd.gr.